Nytt konto

OBS: att det är den aktive gymnasten/deltagaren du skapar ett konto för.

Föräldrar skapar konto för sig själva bara om de skall ingå i egen grupp - tex. Hjälpledare.

 

Ett konto per aktiv - två barn/gymnaster = 2 konton.

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.

Medlems- och användarvillkor

Integritetspolicy

Karlskrona GF informerar samtliga medlemmar om GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och därmed ersätter PUL

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Karlskrona Gymnastikförening (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Karlskrona kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på karlskronagf.se och våra sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen (medlem eller målsman till medlem) har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på www.karlskronagf.se som medlem/målsman. En engångskod skickas då till din e-post varvid du kan logga in och uppdatera dina eller ditt barns personuppgifter.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen via info@karlskronagf.se.

Ångerrätt

Till och med sista dagen innan terminsstart återbetalas hela beloppet vid meddelande om ångrad plats via mejl innan terminen drar igång.

Till och med gymnastens första träningstillfälle (oberoende när på terminen detta sker) återbetalas hela beloppet utom 200:- om gymnast eller målsman meddelat detta via mejl direkt efter första träningstillfället. Har gymnastens faktura ännu inte hunnit betalas justeras istället beloppet till 200:-.

Från och med gymnastens andra träningstillfälle återbetalas inget om inte särskilda omständigheter föreligger. Vid avhopp på grund av skada eller sjukdom skall läkarintyg uppvisas för att återbetalning ska ske.

Åtaganden som medlem

Som medlem åtar man sig följa föreningens syfte, värdegrund och uppförandekod. Dessa återfinns i föreningens stadgar och verksamhetsplan, tillgängliga på föreningens hemsida.

Utdrag ur verksamhetsplan:

Värdegrund och uppförandekod
Karlskrona gymnastikförening tillämpar svenska gymnastikförbundets värdegrund och uppförandekod.

VÄRDEGRUND

Personligt engagemang hela livet
Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med

Nyfikenhet och öppenhet
Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.

Glädje och utveckling
Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

UPPFÖRANDEKOD

Uppförandekoden beskriver hur vi är mot varandra inom Svensk Gymnastik.

För enkelhets skull talar vi om ”utövaren”, men koden gäller givetvis alla inom Svensk Gymnastik: utövare, tränare/ledare, domare, organisationsledare, vårdnadshavare, förtroendevalda, uppdragstagare, förening och förbund.

 • Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken
 • Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå
 • Vi är goda förebilder
 • Vi respekterar allas lika värde
 • Vi respekterar utövarnas personliga integritet
 • Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling, samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar
 • Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet
 • Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet

Övriga åtaganden

I Karlskrona GF behöver vi hjälp av er föräldrar vid städningen av hallen och vid våra egna arrangemang, t.ex. tävlingar och uppvisningar. Städning Gymnastikhallen Rosenholm sköts av grupperna som tränar där.

Barn- och knattegrupperna som endast tränar på Spandelstorpskolan är befriade från städning.

Försäkring och administration

Försäkring

Alla våra aktiva är försäkrade via Gymnastikförbundet och deras försäkringsförmedlare Pensum. Beroende på aktivitet har sedan de aktiva försäkrats hos försäkringsbolaget Svedea. Läs mer på https://www.svedea.se/gruppforsakringar/gymnastik

Vid skada/olycka

Vid olyckshändelse så följer våra ledare vår krisplan. Är det en lättare skada så tillser vi att ledarna alltid kontakta föräldrarna direkt efter träningspasset.

Uppdatera kontaktuppgifter

Kontoägaren kan genom inloggning på sin profil uppdatera sina kontaktuppgifter och övrig information.

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.