Avgifter 2024

  • 11 dec 2023

En ny termin närmar sig och styrelsen har beslutat om föreningens avgifter 2024.

Varje år gör styrelsen en revision av föreningens avgifter för att vi ska hålla budget i balans och ta ut avgifter som är rimliga för den verksamhet vi erbjuder.

Under det gångna året har vi drabbats av höjda priser inom flera områden, vilket också lett till ökade kostnader för föreningen.

Precis som tidigare så bedriver vi i Karlskrona GF ingen försäljning av lotter, kläder eller annat för att täcka föreningens kostnader, utan som medlem betalar man för det man själv använder. Utöver medlems- och träningsavgift tillkommer inga andra kostnader för den vanliga träningen. Däremot kostar det extra att delta i föreningens läger och tävlingar.

Medlemsavgift

Styrelsen ska lägga fram ett förslag om medlemsavgifter till årsmötet och i budget för 2024 är den 200kr precis som föregående år.

Träningsavgifter 

Under 2023 låg vissa grupper avgiftsmässigt snett i förhållande till andra med motsvarande träningsmängd och ledarkompetens. Detta medför att justeringen av träningsavgifter inte är jämnt fördelad, utan att det skiljer sig något mellan grupperna.

Tävlings- och lägeravgift

En tävlingsavgift på 200 kr tas ut av alla som tävlar för KGF oavsett plats och resealternativ.

Vid föreningsläger på Rosenholm där lunch serveras tar vi ut en lägeravgift 250 kr/dag.

Rörelsebidraget

Rörelsebidrag är ett ekonomiskt stöd som går att söka för dig som har svårigheter att betala våra avgifter. Det går att söka rörelsebidrag , helt eller delvis och även för tävlingar och läger. Medlen kommer främst från våra sponsorer och lotteriintäkter vid våra evenemang. Läs mer om Rörelsebidraget här.